6 วิธีเริ่มต้น ลงทุนอะไรดี ให้มีกระแสเงินสด

0 views
|

6วิธีเริ่มต้นลงทุนอะไรดีให้มีกระแสเงินสด 1เงินฝากออมทรัพย์2ดอกเบี้ยตราสารหนี้3เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์4ค่าเช่าอสังริมทรัพย์5เงินปันผลในหุ้น6ทรัพย์สินทางปัญญา

เอ็น v
เอ็นวี

Related videos